czwartek, 13 stycznia 2011

Zaproszenie na II Kongres Młodej Socjologii


 Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na II Kongres Młodej Socjologii, który odbędzie się w Krakowie dnia 13 maja 2011 roku.

Zapraszamy studentki i studentów wszystkich kierunków, trybów i stopni studiów, którzy zajmują się tematyką socjologiczną i socjologii pokrewną. Założeniem naszego przedsięwzięcia jest nie tyle eksploracja konkretnego tematu badawczego, co integracja i wymiana doświadczeń młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych w Polsce. Celowo więc nie precyzujemy tytułu konferencji, pragniemy bowiem jak największej różnorodności zarówno tematów, jak i podejść badawczych, także tych zaczerpniętych z innych dziedzin naukowych. Chcemy dowiedzieć się nad czym pracują nasi koledzy i koleżanki w innych ośrodkach akademickich, jakie są ich zainteresowania, jakie problemy zgłębiają w ramach swoich poszukiwań badawczych.  

Naszym celem jest  stworzenie cyklicznej imprezy naukowej, która na trwałe wpisze się w kalendarze studentów i studentek socjologii (oraz kierunków pokrewnych) i która będzie platformą umożliwiającą zarówno nawiązanie kontaktów z innymi badaczami i badaczkami interesującej nas (sub)dyscypliny, jak i – poprzez coroczny charakter Kongresu - podtrzymywanie tych kontaktów.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Maria Flis, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Socjologii. Patronat medialny objął miesięcznik studencki Manko.

wtorek, 11 stycznia 2011

Szczegółowe opisy paneli

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień wpisujących się w następujące tematy paneli (szczegółowe opisy paneli znajdują się poniżej):

Antropologia społeczna
Badania społeczne
Polityka i krytyka
Media i reklama

Inne
 
Dla osób pragnących poruszyć zagadnienia, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych obszarach tematycznych, przewidziany jest panel Hyde Park.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Termin zgłaszania referatów mija 6 marca. Zgłoszenia przyjmujemy tylko w postaci wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Formularze prosimy przesyłać na adres: kongres.mlodej.socjologii@gmail.com 

Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 20 minut.

Po kongresie przewidziana jest publikacja. KNSS UJ zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych referatów do publikacji. NIE PRZEWIDUJEMY opłaty konferencyjnej.

Socjologia w służbie Forensic Science Co może do niej wnieść, a czego się od niej nauczyć

W poczet tzw. „nauk sądowych” od dawna wpisuje się dorobek dyscyplin takich jak prawo, psychologia, resocjalizacja, kryminologia, seksuologia, medycyna, a także fizyka, chemia, biologia czy informatyka.
Forensic Science, jako jedna z bardziej eklektycznych gałęzi nauk stosowanych, łączy w sobie dorobek wymienionych powyżej dziedzin, umożliwiając im wzajemną rewizję swoich osiągnąć poprzez sprawdzenie się „w terenie”. Zdaniem organizatorów panelu również socjologia ma szansę stać się przydatną w dziedzinie szeroko rozumianego postępowania sądowego. Podobnie, może też zweryfikować część swoich teorii w świetle osiągnięć powyższych subdyscyplin.

Czy socjolog może obejść się bez mózgu? Czyli związki socjologii z naukami typu science.

U zarania dziejów „inżynierii społecznej” Herbert Spencer i August Comte uznali metodologię nauk przyrodniczych jako właściwą także dla nowo powstającej socjologii. Jednak wraz z upływem lat coraz bardziej uwidoczniał się rozdział tych dyscyplin. Obecnie zarówno nauki społeczne (social), jak i nauki przyrodnicze (science) wydają się wykazywać kompletny brak wzajemnego zainteresowania. Czy aby na pewno? Czy możliwe jest, by odpowiedzi na pytania stojące u podstaw dyscyplin typu „social” szukać posługując się wiedzą typu „science” (i odwrotnie)? Czy historia nauki pamięta próby takich mariaży? Jakie były ich efekty? Czy istniejące teorie socjologiczne znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań „twardej” nauki?

Między komercją a wyższą ideą – drogi rozwoju reklamy społecznej

Według Dominiki Maison i Norberta Maliszewskiego „reklama społeczna to proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań. Realizowane jest to zazwyczaj na dwa sposoby. Po pierwsze przez namawianie do prospołecznych zachowań (…). Po drugie poprzez namawianie do zaniechania zachowań niepożądanych(...).” Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań i funkcji reklamy społecznej. Z jednej strony mówi się, że reklama społeczna powinna szokować i wywoływać silne emocje, a z drugiej – powinna skłaniać do głębokiej i długiej refleksji, pokazując problem delikatnie i subtelnie. Obecnie kampanie społeczne przybierają bardzo różnorodne formy. Często są mylone ze sztuką samą w sobie. Zatem jaki jest faktyczny kierunek rozwoju kampanii społecznych? Czy ważny jest jedynie odbiór formy, czy może konkretna reakcja? Jak poszczególne problemy społeczne przedstawiane są w mediach? Gdzie leży granica pomiędzy walką z problemem społecznym a kreowaniem reklamy komercyjnej? Czy reklama społeczna rozwija się swoim własnym tokiem, czy może determinowana jest przez rozwój reklamy komercyjnej? Jak obecnie ludzie odbierają kampanie społeczne? I wreszcie, gdzie leży granica między reklamą społeczną a marketingiem społecznie zaangażowanym? Chcemy, aby te i wszystkie inne pytania, przed którymi stajemy, zarówno analizując i tworząc kampanie społeczne, stanowiły podstawę dyskusji w naszym panelu.

Socjokulturowy wymiar reklamy

Blaise Cendrars, powiedział, że "Reklama jest ozdobą współczesnego życia, manifestacją optymizmu i radości, rozrywką dla oka i umysłu. Reklama jest najpiękniejszym wyrazem naszej epoki, główną nowością dnia, sztuką". Jednak niektórzy, szczególnie w kręgu socjologicznym, przypisują przekazom perswazyjnym wiele negatywnych cech, jak materializm, obsesję bezpieczeństwa i pseudoreligijność. Czy można powiedzieć, że reklama jest socjologicznym katalizatorem reakcji konsumenckiej? Jak wizerunek reklamy zmienił się w ciągu 2000 lat? Czy jednowymiarowość reklamy zmieniła się w środek masowego przekazu? Chcemy stworzyć pole do dyskusji na temat tego, czym jest socjokulturowy wymiar reklamy i co go determinuje. Czy jest to jedynie mnogość interferencji, a może całość zwyczajów i nawyków konsumenckich, na które wpływają reklamy?  Pragniemy również zastanowić się nad związkami reklamy i socjotechniki oraz nad perspektywami połączenia socjologii z naukami zajmującymi się przekazem perswazyjnym. Szukamy odpowiedzi na pytanie o to, jak socjologia reklamy łączy różne nauki o komunikowaniu i czy w konsekwencji należałoby mówić o socjologii reklamy czy też raczej o interdyscyplinarnych socjologiach reklamy.

Wpływ mediów na społeczeństwo

Media to jeden z fundamentów systemu komunikacji społecznej. Współcześnie środki masowego przekazu do tego stopnia stały się nieodłącznym elementem krajobrazu, iż nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez radia, prasy, telewizji, internetu. Bez nich czujemy się odcięci od rzeczywistości, bowiem stały się naszym oknem na świat. Zastanówmy się zatem, w jakim stopniu media ingerują w otaczającą nas rzeczywistość ? Czy to rzeczywistość kreuje media, czy media kreują rzeczywistość? Czy to my potrzebujemy mediów, czy media potrzebują nas? Jakie zmiany zachodziły w społeczeństwie wraz z rozwojem mediów? Zapraszamy do dyskusji!