czwartek, 20 maja 2010

MAPA WAŻNYCH PUNKTÓW KONGRESU


Poniżej, na mapce zaznaczone są następujące punkty:

A Dworzec PKP (Kraków Główny)

B Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52

C Restauracja Gruzińskie Chaczapuri, ul. Anny 4

D Collegium Novum, ul. Gołębia 24

E Klubokawiarnia Relaks, św. Tomasza 28Wyświetl większą mapę

Z Dworca Głównego do Instytutu Socjologii (przystanek Pl.Wszystkich Świętych) dojechać można również tramwajem 4 lub 14. Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie MPK: mpk.krakow.pl

niedziela, 16 maja 2010

I KONGRES MŁODEJ SOCJOLOGII

                                PROGRAM 

8.45 – 9:15 OTWARCIE

BLOK I
9:15 – 10.45 Panele:

Socjologia a PR, cz. I
Socjologia w służbie Forensic Science, cz. I
Tyle wniosków z badań jakościowych, ilu respondentów?, cz. I
Hyde Park, cz. I  
Państwo a społeczeństwo: barykady czy symbioza?, cz. I
Antropologia społeczna między tradycją a współczesnością, cz. I

10.45-11.00 Przerwa

BLOK II
11:00 – 12:30 Panele:

 Socjologia jako „inna” dyscyplina
Antropologia społeczna między tradycją a współczesnością, cz. II
Socjologia a PR, cz. II
Socjologia w służbie Forensic Science, cz. II
Tyle wniosków z badań jakościowych, ilu respondentów?, cz. II
Hyde Park, cz. II 
Państwo a społeczeństwo: barykady czy symbioza?, cz. II

12:30 – 12:45 Przerwa

 BLOK III
12:45 – 14:15 Panele:

Socjologia a medioznawstwo, cz. I
Sport a zmiana społeczna w globalizującym się świecie, cz. I  
Metody ilościowe w badaniach społecznych, cz. I
Socjokulturowy wymiar reklamy, cz. I
Nowe paradygmaty w dyskursie nauk społecznych o władzy i polityce, cz. I
Płeć kulturowa i emancypacja, cz. I

14:15 - 14:30 Przerwa

BLOK IV
14.40-16.00 Panele:

Socjokulturowy wymiar reklamy, cz. II
Nowe paradygmaty w dyskursie nauk społecznych o władzy i polityce, cz. II
Socjologia a medioznawstwo, cz. II
Sport a zmiana społeczna w globalizującym się świecie, cz. II
Metody ilościowe w badaniach społecznych, cz. II
Płeć kulturowa i emancypacja, cz. II

Przerwa obiadowa

17:30 – 20:00 - uroczyste obchody czterdziestolecia Instytutu Socjologii UJ – koncert w auli    Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24
Od 20:00  - after party  w klubokawiarni „Relaks” przy ulicy św. Tomasza 28


Szczegółowy program kongresu

czwartek, 21 stycznia 2010

Poza socjologię - związki socjologii z innymi dyscyplinamiI Kongres Młodej Socjologii.


Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na I Kongres Młodej Socjologii, który odbędzie się w Krakowie dnia 28.05.2010. Honorowy patronat nad Kongresem objęli Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł prof. dr hab. Maria Flis, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ oraz dr hab. Marek Kucia, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Socjologii UJ. Kongres stanowić będzie część obchodów czterdziestolecia istnienia Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kongres, skierowany jest do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, którzy zajmują się tematyką socjologiczną, lub pozostają jej bliscy. Jego założeniem jest nie tyle eksploracja konkretnego tematu badawczego, co integracja i wymiana doświadczeń młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych w Polsce. Celowo więc, nie precyzujemy tytułu konferencji, pragniemy bowiem jak największej różnorodności zarówno tematów jak i podejść badawczych, także tych zaczerpniętych z innych dziedzin naukowych. Chcemy dowiedzieć się, nad czym pracują nasi koledzy i koleżanki w innych ośrodkach akademickich, jakie są ich zainteresowania, jakie problemy zgłębiają w ramach swoich dociekań badawczych. Naszym celem jest stworzenie cyklicznej imprezy naukowej, która na trwale wpisze się w kalendarze studentów i studentek socjologii (oraz kierunków pokrewnych).

Chcielibyśmy stworzyć platformę umożliwiającą nie tylko nawiązanie kontaktów z innymi badaczami i badaczkami interesującej nas (sub)dyscypliny, ale również – poprzez coroczny charakter Kongresu - podtrzymywanie tych kontaktów.


Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień wpisujących się w następujące tematy paneli 
(opis znajduje się poniżej):
Dla osób pragnących poruszyć zagadnienia niemieszczące się w wyżej wymienionych obszarach tematycznych przewidziany jest panel Hyde Park.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Na zgłoszenia referatów czekamy do 7 marca 2010 roku.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko w postaci wypełnionego formularza rejestracyjnego
który można pobrać ze strony Instytutu Socjologii UJ klikając tutaj.
Formularze prosimy przesyłać na adres: kongres.mlodej.socjologii@gmail.com

Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 20 minut.

Po kongresie przewidziana jest publikacja.
KNSS UJ zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych referatów do publikacji.

NIE PRZEWIDUJEMY
opłaty konferencyjnej.
Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Socjologia a PR

Jak podaje Krystyna Wójcik w swojej książce pt. Public Relations. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności „PR jest funkcją zarządzania o charakterze ciągłym i planowym, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości – przez badanie ich opinii o organizacji w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności, dla osiągnięcia – przez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji – lepszej współpracy ze społecznością oraz skuteczniejszej realizacji swoich interesów”.
Jedno wydaje się więc pewne: prawdziwy PR-owiec musi znać co najmniej podstawy socjologii.

Socjologia a medioznawstwo

Od lat media stanowią fenomen zdolny dokonywać przewrotów w naszej rzeczywistości i popychać ją ku zupełnie nowym torom rozwoju. Fascynują takich analityków życia społecznego jak Marshall McLuhan, Denis McQuail, Tomasz Goban-Klas, czy Wiesław Godzic. Nie można zaprzeczyć, że medioznawstwo nie tylko czerpie, ale i opiera się na elementach psychologii, socjologii, teorii komunikacji, czy też kulturoznawstwa. Ale czy znajdzie się naukowiec na tyle odważny, aby zaryzykować stwierdzenie, że bez socjologii medioznawstwo nie ma prawa bytu?

Socjokulturowy wymiar reklamy

Blaise Cendrars, powiedział, że: „Reklama jest ozdobą współczesnego życia, manifestacją optymizmu i radości, rozrywką dla oka i umysłu. Reklama jest najpiękniejszym wyrazem naszej epoki, główną nowością dnia, sztuką". Jednak niektórzy, szczególnie w kręgu socjologicznym, przypisują przekazom perswazyjnym wiele negatywnych cech, jak materializm, obsesję bezpieczeństwa i pseudoreligijność. Czy można powiedzieć, że reklama jest pewnym socjologicznym katalizatorem reakcji konsumenckiej? Jak wizerunek reklamy zmienił się w ciągu 2000 lat? Czy jednowymiarowość reklamy zmieniła się w środek masowego przekazu? Chcemy stworzyć pole do dyskusji na temat tego, czym jest socjokulturowy wymiar reklamy i co go determinuje. Czy jest to jedynie mnogość interferencji, a może całość zwyczajów i nawyków konsumenckich, na które wpływają reklamy? Pragniemy również zastanowić się nad związkami reklamy i socjotechniki oraz nad perspektywami połączenia socjologii z naukami zajmującymi się przekazem perswazyjnym. Szukamy odpowiedzi na pytanie jak socjologia reklamy łączy różne nauki o komunikowaniu i czy w konsekwencji należałoby mówić o socjologii reklamy, czy też raczej o interdyscyplinarnych socjologiach reklamy.

Socjologia w służbie Forensic Science: co może do niej wnieść, a czego się od niej nauczyć?

W poczet tzw. „nauk sądowych” od dawno wpisuje się dorobek dyscyplin takich jak prawo, psychologia, resocjalizacja, kryminologia, seksuologia, medycyna, a także fizyka, chemia, biologia czy informatyka. Forensic Science jako jedna z bardziej eklektycznych gałęzi nauk stosowanych łączy w sobie dorobek w/w dziedzin, umożliwiając im wzajemną rewizję swoich osiągnąć poprzez sprawdzenie się „w terenie”. Zdaniem organizatorów panelu, również socjologia jako nauka ma szansę stać się nie mniej przydatną w dziedzinie szeroko rozumianego postępowania sądowego. Podobnie, może też zweryfikować część swoich teorii w świetle osiągnięć powyższych subdyscyplin.
Sugerowane obszary tematyczne wystąpień:
W służbie forensic science:

  • Socjologiczne teorie etiologii zachowań przestępczych
  • Socjolog jako biegły sądowy?
  • „Wymierzenie sprawiedliwości” w ujęciu socjologicznym
  • Sala sądowa jako przestrzeń socjologiczna
  • Socjologia prawa

W świetle forensic science:

  • Socjologia a kryminologia i psychologia śledcza (podobieństwa i różnice)
  • Przestępstwa popełniane w ramach instytucji totalnych
  • Związki pracy socjalnej i resocjalizacji.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje związane z tematyką panelu.

Nowe paradygmaty w dyskursie nauk społecznych o władzy i polityce

Celem panelu jest interdyscyplinarna krytyczna refleksja nad nowymi nurtami nauk społecznych w analizie fenomenu polityki, stosowanymi przez nauki społeczne. Czy nauki społeczne dostrzegają istotne przemiany w sferze polityki? Jaka jest ich nań odpowiedź? W jaki sposób ich przedstawiciele próbują opisać na nowo odwieczne zagadnienia i problemy polityki? Koniec końców - gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy tym co polityczne, a tym co poza-polityczne?
Analizie poddane zostaną najnowsze nurty teoretyczne w naukach społecznych, będące odpowiedzią zarówno na „odwieczne”, jak i te zupełnie nowe, wynikające ze specyfiki współczesnych społeczeństw zagadnień politycznych problemy polityczne. Nieobca będzie nam również debata nad wynikami najnowszych badań i stosowanymi w nich narzędziami, jakie stosują współcześni badacze tej jakże istotnej sfery aktywności społecznej człowieka.

Państwo a społeczeństwo: barykady czy symbioza?

Giorgio Agamben, jeden z najbardziej przenikliwych współczesnych filozofów politycznych dowodzi w swym artykule pt. „Tiananmen” , iż „nowość polityki, która nadchodzi, polega na tym, iż przybierać będzie ona już nie formę walki o przejęcie władzy i kontrolę nad państwem, lecz formę konfliktu między państwem, a tym co niepaństwowe (ludzkością)”. Teza Agambena, a także wciąż rosnące zainteresowanie badaczy społecznych kwestią „nowych ruchów społecznych” czy też „polityki pozainstytucjonalnej” prowokują do refleksji nad relacjami pomiędzy państwem a społeczeństwem. Czy jak chce Agamben, przypominają one raczej barykady, na których dochodzi do starcia opresyjnej „polityki instytucjonalnej” z walczącymi o autonomię jednostki przedstawicielami społecznego oporu, czy raczej nierozerwalną symbiozę, w której więzy wzajemnej zależności gwarantują państwu rację bytu, a społeczeństwu brak obaw przed Hobbesowskim „stanem wojny wszystkich ze wszystkimi”?
Gdzie i czy nauki społeczne mogą odkryć granicę, za którą kończy się państwo, a zaczyna społeczeństwo? Do ustosunkowania się wobec tych pytań, a także próbę odpowiedzi na własne, postawione w obrębie tematyki panelu zachęcamy zainteresowanych przedstawicieli nauk społecznych, którym nieobca jest polityka jako przedmiot naukowej refleksji.

Antropologia społeczna między tradycją a współczesnością

Współczesna antropologia podejmuje coraz to nowe problemy i stara się spojrzeć ze swej perspektywy na coraz szerszą przestrzeń zjawisk społecznych. W naszym panelu pragniemy przedstawić jej związki z innymi naukami (jak np. historia, ekonomia, psychologia, językoznawstwo, filozofia) oraz zgłębić tematykę, jaką obecnie się zajmuje.
Interesują nas problemy natury metodologicznej, etycznej, filozoficznej, możliwości zastosowania technik i wiedzy z innych dziedzin w badaniach antropologicznych, rozważania na temat miejsca i zaangażowania antropologii we współczesnym świecie. Chcielibyśmy również poznać wyniki i refleksje badań terenowych przeprowadzanych przez studentów. Szczególnie interesujące będą te, które poruszać będą problemy znajdujące się na styku wielu dziedzin np. antropologia konsumpcji, pamięci społecznej, zmiany społecznej i ekonomicznej.

Sport a zmiana społeczna w globalizującym się świecie

Współcześnie jesteśmy świadkami zmian społecznych zachodzących z niespotykaną do tej pory szybkością i intensywnością. Globalizacja – termin ukłuty w latach ’80 XX wieku przez Robertsona jest pojęciem, które mówi o zmianie w każdym aspekcie życia ludzkiego. Procesy składające się na nią dotykają rzeczywistość społeczną zarówno w skali makro jak i mikro, we wszystkich wymiarach życia ludzkiego – ekonomicznym, politycznym i kulturowym.
Tworząc panel poświęcony społecznej refleksji nad procesami globalizacyjnymi w sporcie, czy szerzej – zmianą społeczną w sporcie, wskazujemy jednocześnie doniosły fakt. Sport jest ciekawym wymiarem działalności człowieka, a procesy w nim zachodzące stanowią idealną egzemplifikację różnych zjawisk zachodzących w społeczeństwie, w tym globalizacji.
Gorąco zachęcamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych do włączenia się w refleksję nad zmieniającym się sportem w dobie globalizacji.

Metody ilościowe w badaniach społecznych

If we knew what it was we were doing,
it would not be called research, would it?
Albert Einstein

Jak stworzyć wiarygodny desk research, dobrą konceptualizację badania, odpowiednią operacjonalizację, zapewnić rzetelne zebranie danych i należycie zanalizować dane formułując na koniec ciekawe i istotne wnioski? Jak stworzyć dobre badania przy ekstremalnie ograniczonych zasobach – czasu, finansów, zespołu? Czy da się zrobić badania reprezentatywne bez miliona złotych „w kieszeni”?
Do dyskusji zapraszamy wszystkich, którzy mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem i tych, którzy wiedzy i doświadczenia wciąż poszukują.

Metody ilościowe w badaniach marketingowych

Zauważyłem rosnącą niechęć ze strony szefów marketingu do stosowania własnych osądów; z reguły zbyt polegają oni na badaniach i używają ich jak pijak latarni - do kurczowego trzymania się, zamiast do oświetlenia otoczenia.
David Ogilvy


Jak sprawić by badania były nie tylko popularne, ale i użyteczne? W trakcie tej sesji szukać będziemy przykładów dobrych, ciekawych projektów, które były zrozumiałe i przydatne dla klientów. Eksplorować będziemy także techniki analityczne (nie tylko eksploracyjne) oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy w projektach studenckich możemy się posługiwać tylko częstościami i tablicami kontyngencji, czy może wielowymiarowe analizy też znajdują swoje zastosowanie w realnym świecie badań?
Do dyskusji zapraszamy wszystkich, którzy pasjonują się badaniami marketingowymi lub kochają się w analizie danych, lub po prostu fascynują takimi fascynacjami.

Tyle wniosków z badań jakościowych, ilu respondentów?

The pure and simple truth is rarely pure and never simple.
Oscar Wilde

Czy metody jakościowe to zajęcie tych, którzy nie mają zdolności matematycznych? Czy realnie przeprowadzane badania jakościowe opierają się na naukowo eksplikatywnej metodologii? Ile w nich wyobraźni (respondenta czy badacza), a ile systematycznej analizy? I co tak naprawdę dają nam badania jakościowe, jeśli nie tylko ładny kolaż?
Do dyskusji zapraszamy wszystkich, których te pytania sprowokują do odpowiedzi oraz wszystkich tych, którzy tych odpowiedzi naprawdę poszukują.

Ewaluacja - nadzieja na poprawę czy kolejna papierowa podkładka?

One of the great mistakes is to judge policies and programs
by their intentions rather than their results.
Milton Friedman


Czym tak naprawdę jest ewaluacja? Czym różni się od zwykłych badań dostarczających przydatną w podejmowaniu decyzji informację? Czym jest samoewaluacja? Czy ankieta ewaluacyjna to rodzaj ewaluacji? Do czego jest nam potrzebny monitoring? Czy mierzyć skuteczność czy użyteczność? Czy w ogóle mierzyć w ewaluacji czy tylko dobrze słuchać? I na czym ewaluacja się kończy?
Do dyskusji zapraszamy wszystkich, którzy o ewaluacji nie wiedzą nic, a czują, że powinni oraz wszystkich tych, którzy od dawna chcieli coś o niej powiedzieć, ale wcześniej nie mieli okazji.

Socjologia jako "inna dyscyplina"

Wydaje się, że wciąż nie zostały wyciągnięte ostateczne konsekwencje ze stwierdzenia, iż „wszystko jest społeczne”. Zarówno nauki o społeczeństwie, jak i całość podzielonej instytucjonalnie wiedzy, nie dają sprowadzić się łatwo do jednej zasady. Czy możemy uprawiać socjologię, jak chce tego Bruno Latour, naprawdę wszystkiego, co społeczne? Przekroczyć granice dyscyplin? I czy - odwracając proces - możliwe są nauki o socjologii?

Patafizyka jako nauka o społeczeństwie i socjologii

Le Collège de ‘Pataphysique głosi, iż „patafizyka stanowi samą istotę tego świata”. Jest ona „najrozleglejszą i najgłębszą z nauk, tą która zawiera zresztą je wszystkie w samej sobie”. Patafizycy stosując paradygmatyczną zasadę „wyjaśnienie przez wykpienie” odsłaniają nie tylko pułapki, paradoksy i luki naukowego oglądu świata, ale również jego wymiar czysto estetyczny oraz komiczny.
Uważamy, że tak, jak przypadkowymi są ścieżki, którymi podąża społeczeństwo, równie przypadkowe są ścieżki nauki o tymże społeczeństwie. Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów, w których ustrukturyzowany dyskurs naukowy stanowić będzie narzędzie demaskatorskie wobec struktur władzy/wiedzy oraz ruptur autorytetu/przemocy; referatów, w których prawda staje się mniej wiarygodna od iluzji. Dążmy odważnie do odkrycia „samej istoty tego świata”, którą okazuje się być nie prawda, ale śmiech!

Hyde Park

Jeśli nie interesują Cię wymienione powyżej obszary tematyczne, zapraszamy do Hyde Parku. Hyde Park zapewnia większą różnorodność głoszonych poglądów, jak i sposobów ich głoszenia. Panują w nim bowiem mniej rygorystyczne reguły i nieco mniej formalna atmosfera. Znajdzie się tutaj szczególnie miejsce dla poglądów nieortodoksyjnych, obrazoburczych, niestandardowych, niemodnych, jak również na wszelkie inne sposoby „dewiacyjnych”. Przede wszystkim, panuje w nim mniej lęku przed autorytetem akademickiej nauki i reprezentujących ją tytułów.